1.
เต็มธนะกิจไพศาล อ. มะเร็งปากมดลูก. SRIMEDJ [Internet]. 2015 Oct. 5 [cited 2022 May 22];30(5):7-9. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39923