[1]
ชุปวา ว. และ ชุปวา ช. 2021. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 1, 2 (พ.ย. 2021), 30–39.