[1]
ทิพอุเทน ส., สืบผาง ส., ซอหนองบัว ภ. และ เรียงลาด ป. 2021. ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและ คุณลักษณะซากของไก่เนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 1, 2 (พ.ย. 2021), 23–29.