(1)
ชุปวา ว.; ชุปวา ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ. STJS 2021, 1, 30-39.