(1)
พลพวก น. การพัฒนากระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้เศษแก้วเป็นสารเติมแต่ง. STJS 2021, 1, 1-11.