(1)
ทิพอุเทน ส.; สืบผาง ส.; ซอหนองบัว ภ.; เรียงลาด ป. ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและ คุณลักษณะซากของไก่เนื้อ. STJS 2021, 1, 23-29.