(1)
นพพลกรัง โ.; กุมผัน ท.; โต๊ะสิงห์ ณ.; สร้อยเพชร ส.; รัตนพันธ์ ส. การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและวงเวียน เพื่อควบคุมการจราจรบนทางแยก : กรณีศึกษา ทางแยกหน้าศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. STJS 2021, 1, 53-61.