(1)
กาญจนวัฒนา ศ.; จารัตน์ อ.; ปราณีตพลกรัง ป. การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก. STJS 2022, 2, 1-11.