(1)
ทองบุราณ ล.; ลิมปวิทยากุล ม. พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. STJS 2022, 2, 7-21.