มิ่งเมือง ช.; โทษาธรรม ณ. แอปพลิเคชันรถสองแถวภายในเขตอำเภอเมืองสกลนครด้วย Google Map API. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 12–22, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/248994. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.