ชุปวา ว.; ชุปวา ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 30–39, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249000. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.