พลพวก น. การพัฒนากระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้เศษแก้วเป็นสารเติมแต่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 1–11, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249043. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.