ทิพอุเทน ส.; สืบผาง ส.; ซอหนองบัว ภ.; เรียงลาด ป. ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและ คุณลักษณะซากของไก่เนื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 23–29, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249153. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.