รามฤทธิ์ ส.; รามฤทธิ์ น. นวัตกรรมการพัฒนาเศษวัสดุจากการเกษตรสู่วัสดุซับน้ำเพื่อการปลูกต้นไม้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 78–88, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249357. Acesso em: 29 พ.ค. 2022.