พิศชาติ จ.; ศิริศิลป์ ธ.; นันทสิงห์ ว. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการแหล่งนันทนาการชุมชน : กรณีศึกษา สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 62–81, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249429. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.