นพพลกรัง โ.; กุมผัน ท.; โต๊ะสิงห์ ณ.; สร้อยเพชร ส.; รัตนพันธ์ ส. การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและวงเวียน เพื่อควบคุมการจราจรบนทางแยก : กรณีศึกษา ทางแยกหน้าศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 53–61, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249536. Acesso em: 18 พ.ค. 2022.