อุ่นแก้ว ธ.; สุวรรณพันธ์ อ. การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตของโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 40–52, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249664. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.