ภูมิสายดอน อ.; นิติสุข พ. .; พุ่มริ้ว ส. .; วงศ์ปรีดี พ.; ไชยเจริญ ก.; วงศ์วทัญญู จ. . อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพไอศกรีมมะม่วงพันธุ์มหาชนก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–9, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/250978. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.