กาญจนวัฒนา ศ.; จารัตน์ อ.; ปราณีตพลกรัง ป. การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 1–11, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/253403. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.