ทองบุราณ ล.; ลิมปวิทยากุล ม. พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 7–21, 2022. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/254162. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.