ธรรมเจริญ ร. ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 22–38, 2023. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/260023. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.