มิ่งเมือง ชายแดน, และ โทษาธรรม ณัฐนนท์. 2021. “แอปพลิเคชันรถสองแถวภายในเขตอำเภอเมืองสกลนครด้วย Google Map API”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2):12-22. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/248994.