ชุปวา วิพา, และ ชุปวา ช่วงชัย. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2):30-39. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249000.