พลพวก นนทพงษ์. 2021. “การพัฒนากระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้เศษแก้วเป็นสารเติมแต่ง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2):1-11. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249043.