ทิพอุเทน สุวิทย์, สืบผาง สายัณห์, ซอหนองบัว ภาคภูมิ, และ เรียงลาด ประธาน. 2021. “ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและ คุณลักษณะซากของไก่เนื้อ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2):23-29. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249153.