รามฤทธิ์ สินีนาฏ, และ รามฤทธิ์ นรพล. 2021. “นวัตกรรมการพัฒนาเศษวัสดุจากการเกษตรสู่วัสดุซับน้ำเพื่อการปลูกต้นไม้”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2):78-88. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249357.