พิศชาติ จิรภัทร, ศิริศิลป์ ธนาสิทธิ์, และ นันทสิงห์ วารี. 2021. “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการแหล่งนันทนาการชุมชน : กรณีศึกษา สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2):62-81. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249429.