นพพลกรัง โชติรส, กุมผัน ทิพย์สุดา, โต๊ะสิงห์ ณัฐกร, สร้อยเพชร สาธิต, และ รัตนพันธ์ สุพัตรา. 2021. “การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและวงเวียน เพื่อควบคุมการจราจรบนทางแยก : กรณีศึกษา ทางแยกหน้าศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2):53-61. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249536.