อุ่นแก้ว ธิราภรณ์, และ สุวรรณพันธ์ อนุพันธ์. 2021. “การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตของโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2):40-52. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249664.