ภูมิสายดอน อภิญญา, นิติสุข พนอจิต, พุ่มริ้ว สุภาพร, วงศ์ปรีดี พนิดา, ไชยเจริญ กนิษฐา, และ วงศ์วทัญญู จีระนันท์. 2021. “อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพไอศกรีมมะม่วงพันธุ์มหาชนก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (1):1-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/250978.