กาญจนวัฒนา ศรัญญา, จารัตน์ อัษฎายุธ, และ ปราณีตพลกรัง ปัญญ์ชลี. 2022. “การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2 (2):1-11. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/253403.