ทองบุราณ ลลิตา, และ ลิมปวิทยากุล มนัสนันท์. 2022. “พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2 (1):7-21. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/254162.