ธรรมเจริญ ระรินทิพย์. 2023. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 3 (2):22-38. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/260023.