[1]
ชุปวา ว. และ ชุปวา ช., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 30–39, พ.ย. 2021.