[1]
ทิพอุเทน ส., สืบผาง ส., ซอหนองบัว ภ., และ เรียงลาด ป., “ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและ คุณลักษณะซากของไก่เนื้อ”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 23–29, พ.ย. 2021.