[1]
พิศชาติ จ., ศิริศิลป์ ธ., และ นันทสิงห์ ว., “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการแหล่งนันทนาการชุมชน : กรณีศึกษา สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 62–81, พ.ย. 2021.