[1]
นพพลกรัง โ., กุมผัน ท., โต๊ะสิงห์ ณ., สร้อยเพชร ส., และ รัตนพันธ์ ส., “การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและวงเวียน เพื่อควบคุมการจราจรบนทางแยก : กรณีศึกษา ทางแยกหน้าศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ”, STJS, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 53–61, พ.ย. 2021.