[1]
ทองบุราณ ล. และ ลิมปวิทยากุล ม., “พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, STJS, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 7–21, มิ.ย. 2022.