มิ่งเมือง ช., และ โทษาธรรม ณ. “แอปพลิเคชันรถสองแถวภายในเขตอำเภอเมืองสกลนครด้วย Google Map API”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 12-22, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/248994.