ชุปวา ว., และ ชุปวา ช. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 30-39, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249000.