ทิพอุเทน ส., สืบผาง ส., ซอหนองบัว ภ., และ เรียงลาด ป. “ผลของการใช้เมล็ดทานตะวันไขมันเต็มป่นต่อสมรรถนะการผลิตและ คุณลักษณะซากของไก่เนื้อ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 23-29, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249153.