นพพลกรัง โ., กุมผัน ท., โต๊ะสิงห์ ณ., สร้อยเพชร ส., และ รัตนพันธ์ ส. “การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและวงเวียน เพื่อควบคุมการจราจรบนทางแยก : กรณีศึกษา ทางแยกหน้าศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 53-61, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249536.