อุ่นแก้ว ธ., และ สุวรรณพันธ์ อ. “การพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตของโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2021, น. 40-52, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/249664.