ภูมิสายดอน อ., นิติสุข พ. ., พุ่มริ้ว ส. ., วงศ์ปรีดี พ., ไชยเจริญ ก., และ วงศ์วทัญญู จ. . “อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพไอศกรีมมะม่วงพันธุ์มหาชนก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, น. 1-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/250978.