กาญจนวัฒนา ศ., จารัตน์ อ., และ ปราณีตพลกรัง ป. “การจำแนกอารมณ์ของมนุษย์จากการรู้จำเสียงพูดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 2, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, น. 1-11, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/253403.