ทองบุราณ ล., และ ลิมปวิทยากุล ม. “พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 7-21, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/254162.