ธรรมเจริญ ร. “ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้ม ของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ปี 3, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2023, น. 22-38, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/STJS/article/view/260023.