[1]
ตาละลักษมณ์ ย. และ ฤทธิมา อ. 2020. การออกแบบกราฟน้ำหลากด้วยวิธีดัชนีสังเคราะห์หลายคุณลักษณะ. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 26, 2 (ส.ค. 2020), 7.