[1]
ปฐวีรัตน์ ศ., บุพตา ช. และ สัญชาตเจตน์ ภ. 2020. การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 26, 2 (ส.ค. 2020), 10.