[1]
เล็กรุ่งเรืองกิจ น. และ ธัญภัทรานนท์ ภ. 2020. การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกประสาน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 26, 2 (ส.ค. 2020), 6.